Disclaimer voor luciennealfers.nl

Algemeen
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Lucienne Alfers is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

E-mail
Bij het beantwoorden van e-mails wordt dezelfde nauwkeurigheid betracht. De informatie die Lucienne Alfers van de vragensteller krijgt, is altijd vertrouwelijk en zal behandeld worden volgens het privacybeleid dat op de Nederlandse wetgeving gebaseerd is.

Gebruik van informatie
Lucienne Alfers kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling.

Geen enkele informatie op deze site kan worden opgevat als een claim of een bewering dat kruiden bedoeld zijn om te worden gebruikt bij behandeling of preventie van enige ziekte en/of ter vervanging van reguliere medicatie.

Externe links
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Lucienne Alfers worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Lucienne Alfers heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Copyright
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. De overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Lucienne Alfers.

Bezoekersstatistieken
Deze site gebruikt Google Analytics voor het verzamelen van anonieme bezoekersstatistieken, onder de volgende condities:

 • De site gebruikt Google Analytics-cookies
 • Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
 • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd doorgestuurd naar Google
 • Er worden geen gegevens gedeeld met andere personen/afdelingen binnen Google
 • Er worden geen andere Google-diensten gebruikt in combinatie met de Google Analytics-cookies

Privacyverklaring

Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde, Lucienne Alfers, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking vande persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting, opgelegd door de WGBO/Wkkgz. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete (schriftelijke) toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid, enkel wanneer u hiermee schriftelijk akkoord bent gegaan.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing en/of overleg, enkel wanneer u hiermee schriftelijk akkoord bent gegaan.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

U heeft te allen tijde recht tot inzage in uw cliëntendossier.
U heeft te allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

 

Toevalbestaat niet, we hebben die naam gegeven aan het zichtbare bewijs van een onzichtbare oorzaak.